RADEK SZLAGA

Radek Szlaga. Book, 240 × 290 mm, 216 pages

For Leto Gallery, Puritan, Warsaw , 2014